مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

منتظران

پنجشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳ ب.ظ

ای مدنی برقع مکی نقاب
سایه نشین چند بود آفتاب

منتظران را به لب آمد تفس
ای ز تو فریاد به فریاد رس

نظامی - مخزن السرار

امام زمان۹۳/۱۲/۰۷
سیدمعین قدسی