مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی

نماز مسافری که حد ترخص را رد کرده ولی  به محلی که قصد اقامت دارد نرسیده است چگونه می باشد؟


بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تمام و شکسته بخواند

۹۳/۰۳/۱۹
سعید چیذری