مسجد و حسینیه حضرت امام خمینی


۹۲/۰۵/۲۹
سیدمعین قدسی